Zásady ochrany osobních údajů

Vstupem na naše internetové stránky a při použití našich služeb prohlašujete, že jste přečetl/přečetla a pochopil/pochopila tyto zásady ochrany osobních údajů, včetně zde popsaných způsobů shromažďování a zpracovávání údajů.

Tyto zásady stanoví způsob zpracovávání osobních údajů a bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů provozovatele internetových stránek http://www.bagellounge.cz/

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je zajištění ochrany lidských práv a občanských svobod při zpracování osobních údajů, včetně práva na nedotknutelnost soukromí, osobní a rodinné tajemství.

Pokud s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, opusťte prosím http://www.bagellounge.cz/.

Tyto zásady obsahují níže uvedené informace:

 • Účel zpracovávání osobních údajů,
 • Seznam osobních údajů, s jejichž zpracováním subjekt osobních údajů udělil svůj souhlas,
 • Název či příjmení, jméno, resp. další jména, adresa osoby, která zpracovává osobní údaje na pokyn poskytovatele, pokud zpracovávání provádí taková osoba,
 • Seznam úkonů prováděných s osobními údaji, k nimž byl udělen souhlas, obecný popis způsobů zpracovávání osobních údajů, použitých poskytovatelem,
 • Doba, na kterou subjekt osobních údajů udělil svůj souhlas, a způsob odvolání tohoto souhlasu, ledaže federální zákon stanoví jinak,
 • Informace o způsobu odvolání uděleného souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Základní pojmy, použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů:

 • Osobní údaje: jakékoliv informace, bezprostředně či nepřímo související s určitou či určovanou fyzickou osobou (subjektem osobních údajů),
 • Poskytovatel: státní instituce, úřad, právnická či fyzická osoba, zajišťující a/nebo provádějící zpracovávání osobních údajů vlastními silami či společně s dalšími osobami, popř. vymezující účel zpracovávání osobních údajů, obsah zpracovávaných osobních údajů, úkony (akce) prováděné s osobními údaji,
 • Zpracovávání osobních údajů: jakýkoliv úkon (akce) nebo souhrn úkonů, prováděných s využitím automatických prostředků, resp. bez jejich využití, při zpracovávání osobních údajů, včetně shromažďování, záznamu, systematizace, kumulace, ukládání, úpravy (obnovy, změny), vyvolání, použití, přenosu (šíření, poskytnutí, přístupu), odosobnění, blokace, odstranění, výmazu osobních údajů.

Pravidla shromažďování osobních údajů:

 • Zpracovávání osobních údajů je prováděno spravedlivě a v souladu se zákonem,
 • Zpracování osobních údajů je omezeno dosažením určitých, předem stanovených zákonných cílů,
 • Sloučení databází obsahujících osobní údaje, zpracovávané k vzájemně neslučitelným účelům, je nepřípustné,
 • Zpracovávat lze jen osobní údaje, jež jsou v souladu s účelem jejich zpracovávání,
 • Obsah a rozsah zpracovávaných osobních údajů vždy odpovídá stanoveným účelům jejich zpracovávání,
 • Při zpracovávání osobních údajů bude zajištěna jejich přesnost, dostatečnost, a v případě potřeby i aktuálnost vůči účelu zpracovávání osobních údajů,
 • Provozovatel je povinen přijmout příslušná opatření nebo zajistit jejich přijetí při odstranění či úpravě neúplných nebo nepřesných údajů,
 • Osobní údaje jsou uchovávány způsobem, umožňujícím určit subjekt osobních údajů, a to jen do doby, požadované k účelu zpracovávání osobních údajů,ledaže je doba uchovávání osobních údajů stanovena federálním zákonem, smlouvou, jejíž stranou a příjemcem či zmocnitelem je subjekt osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje budou po dosažení účelu jejich zpracovávání, resp. pozbytí potřeby dosáhnout tento účel, odstraněny či odosobněny, ledaže je v zákoně uvedeno jinak.

Seznam shromažďovaných osobních údajů

Provozovatel stránek může shromažďovat o uživatelích stránek tyto informace:

 • Příjmení, jméno, popř. další jména,
 • Emailovou adresu,
 • Telefonní číslo.

Správa osobních údajů uživatele

Odvolání souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů a dále výmaz osobních údajů uživatele je prováděn na jeho písemnou žádost, zaslanou na provozovatelův email hello@bagellounge.cz. Provozovatel však v případě odvolání souhlasu nebo po výmazu osobních údajů neručí za jakost a rozsah poskytování informací a/nebo služeb.

Použití informací

Níže jsou uvedeny některé způsoby použití osobních údajů uživatele:

 • k vnitřní evidenci,
 • k vyřizování dotazů uživatele,
 • ke zpracování statistických dat.

Zpřístupnění údajů

Provozovatel neprodává osobní údaje uživatelů ani je poskytuje dalším osobám bez souhlasu uživatele.

Níže jsou uvedeny některé případy poskytování osobních údajů uživatele:

 • na žádost speciálních složek nebo podle zákona.

Změny zásad ochrany osobních údajů

http://www.bagellounge.cz/ může měnit ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů. Ve spodní části této stránky je uvedeno datum jejich poslední aktualizace, změny nabývají platnosti okamžikem jejich zveřejnění. Uživatele jsou o veškerých zásadních změnách těchto zásad ochrany osobních údajů informováni na jejich emailové adresy nebo po zveřejnění příslušného sdělení na našich internetových stránkách. Doporučujeme pravidelnou kontrolu aktuální verze těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak se s námi spojit
Máte otázky související se zásadami ochrany osobních údajů? Spojte se s námi na této adrese:

Bagellounge
T.G. Masaryka 825/45, Karlovy Vary
360 01 Česká republika
+420 720 022 123
Email: hello@bagellounge.cz